دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - مقالات آماده انتشار