دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - شماره جاری