دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - اخبار و اعلانات