دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - پیوندهای مفید