دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - بانک ها و نمایه نامه ها