دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - درباره نشریه