دوفصلنامه رویکردهای فلسفی مقارن (CPA) - واژه نامه اختصاصی